Uddannelsesprogram- Klinisk basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse består af to dele og varer i alt tolv måneder, fordelt på to specialer. Første del er en sygehusansættelse og for dit vedkommende, skal anden del gennemføres hos os. Hvis du har almen medicin som speciale i den kliniske basisuddannelse vil en introduktionsstilling i almen medicin vare seks måneder. Hvis du ikke har haft almen medicin som speciale i den kliniske basisuddannelse, varer introduktionsstillingen i almen medicin 12 måneder.

Formålet med den kliniske basisuddannelse er erhvervelse af Sundhedsstyrelsens tilladelse til selvstændigt virke som læge. Alle læger, som ønsker at gennemgå en videreuddannelse til speciallæge, skal først have opnået en autorisation som læge og have tilladelse til selvstændigt virke som læge.

Målbeskrivelsen for KBU for den kliniske basisuddannelse beskriver de kompetencer, der skal være opnået ved afslutningen af uddannelsen. Målbeskrivelsen skal ledsages af uddannelsesprogram for KBU læger i Region Øst og af individuelle uddannelsesplaner.

Uddannelsesprogram KBU læge:

Der er udarbejdet et generelt uddannelsesprogram for den kliniske basisuddannelse, som er gældende for opholdet i praksis.

Generelle forhold og praktiske informationer omkring den kliniske basisuddannelse i Region Øst findes her:

https://www.laegeuddannelsen.dk/klinisk-basisuddannelse.aspx

INTRODUKTION:

Du vil få tilsendt et introduktionsbrev i forbindelse med din ansættelse i klinikken.

Indledningsvis er der ikke booket konsultationer og uddannelseslægen følger introduktionsprogrammet.

De første dage sidder den yngre læge hos tutor, siden byttes rolle og efterfølgende varetager den yngre læge selvstændige konsultationer. Til disse afsættes den nødvendige tid (sædvanligvis 1⁄2 time i starten), men tilpasses tidsmæssigt efter udvikling af kompetencer og sværhedsgrad af konsultationen Der vil være mulighed for tilpasning med pauser.

Ved oplæring i telefonkonsultationer vil tutor i starten sidde ved siden af. Efterfølgende byttes rolle, så den yngre læge varetager telefonvisitation og -konsultation med supervision fra tutorlæge.

Tidsbestilling til konsultationer påbegyndes i løbet af de første uger (men individualiseres m.h.t. afsat tid, antal og pauser). Den yngre læge kan til enhver tid søge hjælp hos de øvrige læger og kan udvælge interesseområder i forhold til sin uddannelsesplan.

Der tages hensyn til arten (sværhedsgraden) af konsultationerne løbende under hele ansættelsesperioden.

Den yngre læge deltager i sygebesøg, primært sammen med anden læge, senere eventuelt selvstændigt.

Indenfor de første to uger gennemføres introduktionssamtalen.

Den og de øvrige samtaler gennemføres efter de givne retningslinjer. Er der behov herfor gennemføres flere justeringssamtaler. Samtalerne foregår altid med aktuelle tutor.

SUPERVISION:

Der er fast afsat tid til daglig supervision (30 minutter). Det kan være klinisk, konsultationsprocessen, særlige problemstillinger, kompetencevurdering (kun ved tutorlæge) eller hvad der skulle være behov for. Derudover er der "åben-dør-politik", så der kan konfereres aktuelle problemstillinger i løbet af dagen.

Direkte supervision: tutorlæge og uddannelseslæge har fælleskonsultation med én patient. Det kan både være uddannelseslægen og tutorlægen som forestår selve konsultationen. Det er meningen, at dette kan benyttes til ”fluen på væggen” supervision. Disse tider er derfor også meget velegnet til at få kompetencevurderet mål, hvor der skal benyttes direkte observation.

Region Sjælland tilbyder deltagelse i sparringsgruppe for KBU-læger, som typisk afholdes cirka én gang månedligt - indenfor vanlig arbejdstid.

UNDERVISNING:

Der undervises i løbet af hele opholdet i udvalgte sygdomme, procedurer og praktiske forhold med relevans for klinikken og for almen praksis generelt ved de ansatte i praksis ligesom der arrangeres interne kurser for klinikken ved særlige behov ved ekstern undervisere. Den yngre læge har mulighed for at have dage uden for praksis (hos udvalgte speciallæger, fysioterapeut, apotek mm) efter aftale med tutolæge og hvis det skønnes relevant.

Vi opfordrer til at du bidrager med egne indlæg til vores personalemøder/undervisning.

UDDANNELSESPLAN:

Den lægelige videreuddannelse for den yngre læge bygger på målbeskrivelser, som er specifikke for hvert enkelt uddannelseselement. Desuden skal der udarbejdes en individuel uddannelsesplan. Den skal beskrive, hvordan de enkelte mål kan opnås ud fra tidligere erfaringer, baggrund og læringsstil.

Vi forventer, at uddannelseslægen forbereder en individuel uddannelsesplan forud for Introduktionssamtalen hvor den vil gennemgås i fællesskab. Introduktionssamtalen finder sted indenfor de første 14 dage i praksis. Uddannelsesplanen kan opdateres til midtvejssamtalen.

Vi anbefaler, at du sætter fokus på at opfylde 1-2 af dine læringsmål per måned og vi vil sammen fokusere på at du løbende får dem kompetencevurderet og dermed godkendes. Sammen med tutorlæge fastsættes datoer for kompetencevurderinger for de enkelte mål løbende.

Uddannelsesmål KBU almen praksis:

#3 Gennemføre konsultation selvstændigt (KV3)

#6 Sikre sammenhæng i patientbehandling, patientforløb, overgange (KV6, KV11)

#7 Udføre afdelingens (somatisk eller psykiatrisk) / almen praksis’ relevante praktiske procedurer (KV7, KV8)

#12 Agere relevant i henhold til gældende lovgivning og patientsikkerhed (KV12, KV13)

#15 Reflektere i og over egen og andres praksis (KV15)

#16 Planlægge personlig udvikling (KV16)

EVALUERING:

Uddannelseslægen: Uddannelseslægernes evalueringer af praksis og de enkelte sygehusafdelinger foretages på www.evaluer.dk og følges af PUK og sygehusledelserne med henblik på optimering af uddannelsen.

Tutor: For hvert læringsmål i Uddannelsesprogrammet for Region Øst er der oplistet mulige evalueringsmetoder. Der vil blive anvendt de relevante kompetencevurderingsskemaer. Kompetencevurdering vil foregå ved struktureret klinisk observation, case-baseret diskussion, refleksiv rapport og ved vejledersamtaler.

OBLIGATORISKE KURSER:

Du har afholdt “Akut behandling og Transport” samt “Læring i klinikken” i dit første forløb på sygehuset. Under dit forløb hos os, skal du på “Patienkommunikation”. Du vil blive automatisk tilmeldt og får besked direkte fra regionen.

Nyttige kontakter:

Specialeselskabets hjemmeside: www.dsam.dk, www.fyam.dk

Sundhedsstyrelsen: www.sst.dk

Regionalt sekretariat for lægelig videreuddannelse (Videreuddannelsesregion Øst): www.laegeuddannelsen.dk

Bestil tid, forny medicin, skriv til lægen.
Login herunder:

Konsultation Telefontid ved læge Tidsbestilling og receptfornyelse
Mandag 8.00 – 15.00 8.00 – 9.00 9.00-12.00
Tirsdag 8.00 – 17.15 8.00 – 9.00 9.00-12.00
Onsdag 8.00 – 15.00 8.00 – 9.00 9.00-12.00
Torsdag 8.00 – 15.00 8.00 – 9.00 9.00-12.00
Fredag 8.00 – 15.00 8.00 – 9.00 9.00-12.00

Lægerne i Støden 46364011

Udenfor åbningstid – efter klokken 16.00 – kontakt:

Region Sjællands Ny Lægevagt 1818

Region Hovedstaden 1813

Lægerne i Støden

Støden 18, 1.sal
4000 Roskilde
Tlf: 46 36 40 11